Powrót

Zasady i warunki

Korzystanie z witryny https://e-me4all.eu/, w tym z usług indeksowania, buforowania i wszelkich innych usług świadczonych przez witrynę oznacza pełną akceptację opisanych tu warunków użytkowania i zaleca ich praktyczną akceptację.

Użytkownicy

Strona https://e-me4all.eu/ jest gospodarzem "e-me dla wszystkich", darmowej i otwartej dla wszystkich edycji e-me, Cyfrowej Platformy Edukacyjnej, która skierowana jest do wszystkich, którzy nie mają lub nie chcą korzystać z konta Greckiej Sieci Szkolnej (GSN).

Każdy student, nauczyciel, badacz, edukator, student uniwersytetu itp., który chciałby poruszać się i korzystać z "e-me dla wszystkich", może utworzyć konto poprzez prostą rejestrację.

Dlatego użytkownicy https://e-me4all.eu muszą być bardzo ostrożni:

 • Zanim zaakceptujesz prośby o dodanie do znajomych od użytkowników, szczególnie od tych, których nie znasz osobiście
 • Zanim zaakceptujesz prośby od innych użytkowników, którzy chcą uczestniczyć w zarządzanych przez Ciebie Hives
 • Podczas gdy komunikujesz się z innymi użytkownikami (poprzez osobiste wiadomości, posty/komentarze w Hives itp.)
 • W przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik zażąda Twoich danych osobowych (imię i nazwisko, e-mail, hasło itp.)
 • Podczas pisania postów, a w szczególności podczas udostępniania plików w Twojej prywatnej przestrzeni plików lub w środowisku Hive

Każdy użytkownik ma prawo do jednego konta logowania w "e-me for all", którego dane logowania (tj. nazwa użytkownika i hasło) nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Użycie zgodne z prawem

Korzystanie z serwisu internetowego może odbywać się wyłącznie w celach zgodnych z prawem, na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w sposób, który nie ogranicza lub utrudnia korzystania z nich przez osoby trzecie. Użytkownik strony nie może podejmować żadnych działań lub zaniechań, które mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie strony oraz negatywnie wpłynąć lub zagrozić świadczeniu usług na rzecz użytkowników.

Wszyscy użytkownicy muszą unikać publikowania treści (teksty, zdjęcia, zdjęcia, filmy, posty i komentarze na stronie Hive, e-me content, posty na blogu itp.), które mogą być nielegalne, zagrażające, szkodliwe, oszczercze, obraźliwe, lekceważące, pornograficzne, bluźniercze, wulgarne, nieprzyzwoite. Użytkownicy powinni również unikać publikowania treści, które mogłyby być lub wywołać działania nielegalne lub niezgodne z prawem, naruszać prywatność innych użytkowników lub publikować komentarze dyskryminujące ze względu na płeć, rasę i inne.

W przypadku zauważenia przez użytkowników którejkolwiek z powyższych sytuacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie administratorów Platformy, aby podjęli oni działania polegające na usunięciu takich treści lub dezaktywacji konta danego użytkownika.

Ponadto konto użytkownika zostanie dezaktywowane, a opublikowane treści usunięte bez uprzedzenia, jeśli inni użytkownicy zgłoszą nieodpowiednie treści lub jeśli administratorzy zaobserwują jakiekolwiek działania użytkownika niezgodne z Regulaminem Platformy (np. groźby/obrażanie innych użytkowników, próby oszustwa, nadużywanie dostępnych zasobów, tworzenie fałszywych kont dostępu itp.)

Zasady i warunki prawidłowego korzystania z hives przez studentów

Każdy uczeń musi zaakceptować następujące warunki przy tworzeniu Hive:

 • Poinformowałem/am rodziców/opiekunów lub nauczyciela o tworzonym przeze mnie Ulu.
 • Tytuł i opis mojego Hive nie zawiera żadnego nieodpowiedniego lub obraźliwego języka.
 • Nie będę wysyłał/a zaproszeń do uczestnictwa na moim Ulu do użytkowników, których nie znam osobiście.
 • Jeśli będę chciał/a wysłać zaproszenia do uczestnictwa do uczniów, których nie znam osobiście, najpierw dokładnie przemyślę, czy to zaproszenie nie będzie im przeszkadzać.
 • Jeśli będę miał jakiekolwiek wątpliwości, poproszę o zgodę rodziców/opiekunów lub nauczyciela.
 • Jeśli będę chciał zaakceptować prośby o uczestnictwo na moim Ulu od uczniów, których nie znam osobiście, zapytam najpierw wszystkich innych członków Hive, czy nie mają nic przeciwko temu. Będę szanował innych członków! Nie będę udostępniać na ścianie Hive lub w plikach Hive zdjęć lub filmów o nieodpowiedniej lub obraźliwej treści.
 • Jestem odpowiedzialna za Hive, którego tworzę! Dlatego:
  • Będę regularnie sprawdzać pliki Hive, posty na ścianie i komentarze pod kątem obraźliwych treści.
  • J eśli zauważę jakiekolwiek posty na ścianie lub komentarze z obraźliwą treścią, natychmiast je usunę i uprzejmie poproszę członka, który napisał post lub komentarz o jego usunięcie.
  • Jeśli członek systematycznie obraża innych członków, usunę go/ją z bycia członkiem Hive, usunę wszelkie obraźliwe treści załadowane w plikach Hive i wszelkie obraźliwe komentarze na ścianie.
 • Jestem świadomy, że jeśli nie będę przestrzegał jednej lub więcej z powyższych zasad i jeśli będę obrażał innych członków swoim zachowaniem, administratorzy e-me mają prawo dezaktywować mój Hive po uprzednim poinformowaniu mnie o tym, tak aby uniemożliwić mi dostęp do niego. Ponadto moi rodzice/opiekunowie oraz moja szkoła zostaną o tym poinformowani.

Zastrzeżenie

CTI Diophantus, koordynator projektu i realizator Cyfrowej Platformy Edukacyjnej "e-me for all eu" zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ograniczenia czasowe, usunięcie, nieprawidłowe działanie lub niedokładność danych przechowywanych przez użytkowników i/lub wszelkich treści pochodzących z osobistych stron internetowych/usług. Instytucja CTI nie gwarantuje nieograniczonego działania serwerów wolnych od jakichkolwiek błędów, wirusów, złośliwego oprogramowania lub podobnych przyczyn, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia sprawnego działania sieci.

Instytucja/organizacja udostępnia treści (np. informacje, nazwiska, zdjęcia, rysunki, dane itp.) oraz usługi dostępne za pośrednictwem strony internetowej "DOKŁADNIE TAKIMI, JAKIMI SĄ". W żadnym wypadku instytucja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia prawne o charakterze cywilnym lub karnym, ani za jakiekolwiek ewentualne szkody (bezpośrednie, szczególne lub wtórne) użytkownika niniejszej strony internetowej.

Strona internetowa może zawierać odniesienia (linki) do stron internetowych osób trzecich wyłącznie w celach informacyjnych dla użytkownika. Odniesienie do linków należących do osób trzecich nie oznacza przyjęcia ich poglądów i działań ani akceptacji treści, które wyrażają, publikują lub zamieszczają. Osoby trzecie-instytucje/organizacje stron internetowych, odpowiedzialne zgodnie z prawem, odpowiadają wyłącznie za zawartość swoich stron lub za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania, gdy użytkownik uzyska do nich dostęp. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odwiedzenie stron osób trzecich oznacza opuszczenie strony internetowej i poddanie się warunkom korzystania z nich.

Polityka prywatności

Strona https://e-me4all.eu/ gromadzi dane osobowe takie jak imię i nazwisko, e-mail oraz profil użytkownika (ucznia/nauczyciela) za pośrednictwem formularzy takich jak formularz tworzenia konta użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów analizy statystycznej oraz do poprawy jakości świadczonych usług i nie są ujawniane osobom trzecim (fizycznym lub prawnym) z żadnych powodów, z wyjątkiem tych, na które zezwalają przepisy prawa i które są wymagane przez właściwe organy władzy.

Cookies to niewielkie porcje danych przechowywane na twardym dysku użytkownika, które nie rejestrują żadnych dokumentów ani plików z jego komputera. Cookies ułatwiają użytkownikom dostęp do określonych usług i/lub stron Platformy i są wykorzystywane do analizy statystycznej oraz w celu określenia, które z usług Platformy są najczęściej używane lub popularne. Dane zagregowane mogą dotyczyć typu przeglądarki użytkownika, systemu operacyjnego komputera, dostawcy usług online i innych tego typu informacji.

Polityka ujawniania i usuwania nielegalnie zamieszczonych treści

Jeśli właściciel praw autorskich znajdzie na stronie internetowej nielegalnie opublikowany materiał, który a) nie jest objęty ograniczeniem lub innym wyjątkiem przewidzianym w greckim prawie autorskim i na którego wykorzystanie b) nie otrzymał zezwolenia, powyższy właściciel jest proszony o pisemny kontakt z instytucją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@e-me4all.eu, podając następujące informacje:

 • 1. Jego dane kontaktowe
 • 2. Pełne dane biograficzne lub, jeśli nie są dostępne, dane referencyjne materiału.
 • 3. Adres URL, w którym znajduje się materiał (np. adres URL rekordu)
 • 4. Dane potwierdzające, że jest on właścicielem i/lub ustawowe oświadczenie, które będzie stwierdzało, że na własną odpowiedzialność i ze świadomością kar przewidzianych w przepisach par. 6 artykułu 22 ustawy 1599/1986 oświadcza, że jest posiadaczem własności intelektualnej lub jego przedstawicielem prawnym.

Po otrzymaniu skargi, zostaje rozpoczęty proces ostrzegania i wycofania nielegalnie opublikowanych treści, w następujący sposób:

 • i. Instytucja, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdza, że otrzymała skargę i dokonuje wstępnej oceny jej ważności i wiarygodności.
 • ii. Po otrzymaniu ważnej skargi, materiał zostaje tymczasowo wycofany ze strony internetowej instytucji do czasu wypracowania konsensusu.
 • iii. Skarżący i instytucja/organizacja lub jakakolwiek inna osoba/podmiot, która zdeponowała materiał, jest zobowiązana do rozwiązania kwestii skargi za obopólną zgodą i w krótkim czasie poprzez przyjęcie jednego z następujących rozwiązań:
  • a. Materiał zostaje ponownie opublikowany w takiej samej formie jak poprzednio.
  • b. Materiał zostaje ponownie opublikowany po wprowadzeniu zmian.
  • c. Materiał zostaje trwale wycofany z listy stron internetowychiv.
 • iv. Tak długo, jak instytucja i skarżący nie osiągną obopólnie akceptowalnego rozwiązania problemu, materiał pozostaje niedostępny w katalogu do czasu osiągnięcia porozumienia w tej sprawie.

Ważność jurysdykcji i modyfikacje

Warunki korzystania z tej strony internetowej i wszelkie zmiany lub modyfikacje będą regulowane i uzupełniane przez prawo greckie i europejskie oraz odpowiednie traktaty międzynarodowe. Wszelkie postanowienia powyższych warunków uznane za sprzeczne z wyżej wymienionymi ramami prawnymi lub staną się niewykonalne, przestają obowiązywać i zostaną usunięte bez wpływu na ważność innych warunków.

Warunki korzystania z tej strony internetowej stanowią całość porozumienia między instytucją / organizacji i użytkownikiem / odwiedzającym stronę internetową i korzystającym z ich usług i zobowiązują się tylko do tego. Żadne modyfikacje niniejszych warunków użytkowania nie będą brane pod uwagę i nie stanowią one części niniejszej umowy, chyba że zostaną wyrażone na piśmie i włączone do niniejszych warunków użytkowania. O ile nie ustalono inaczej z powiadomieniem na stronie internetowej instytucji, powyższe warunki użytkowania będą obowiązywać w całości.

Instytucja zastrzega sobie prawo do jednostronnego modyfikowania treści lub usług strony internetowej i jej warunków użytkowania, kiedy tylko uzna to za konieczne.

v.3.2

e-me
Cyfrowa Platforma Edukacyjna
(Edycaj Europejska)

e-me4all.eu

303

Studenci

580

Nauczyciele

236

Hives

Co to jest e-me?

e-me to oparta na współpracy, społeczna i rozszerzalna Cyfrowa Platforma Edukacyjna, cyfrowa przestrzeń do pracy i współpracy dla uczniów i nauczycieli.

e-me to osobiste środowisko uczenia się, które wspiera:

 • tworzenie prywatnych i publicznych przestrzeni współpracy (hives) przez nauczycieli i uczniów,
 • komunikacja i sieci społecznościowe wśród uczniów i nauczycieli,
 • organizacja, przechowywanie i wymiana plików w chmurze,
 • łatwe tworzenie cyfrowych interaktywnych obiektów edukacyjnych,
 • przydzielanie i monitorowanie zadań,
 • tworzenie e-portfolio do przechowywania wybranych osobistych osiągnięć,
 • wyświetlanie prac za pośrednictwem wspólnych i prywatnych blogów,
 • korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych z repozytoriów cyfrowych,
 • jednocześnie zapewnia cyfrowe „narzędzia” wspierające nauczanie i uczenie się.

  e-me zostało zainicjowane w Grecji. Zostało zaprojektowane i opracowane przez "CTI DIOPHANTUS", oddział techniczny greckiego Ministerstwa Edukacji i Spraw Religijnych (MoE). e-me jest jedną z dwóch oficjalnych platform udostępnianych przez greckie Ministerstwo Edukacji wszystkim szkołom, nauczycielom i uczniom w Grecji, jako krajową platformę uczenia się asynchronicznego.

  W Grecji e-me jest dostępne w dwóch instalacjach (edycjach): oficjalnym e-me (e-me.edu.gr), który jest systemem zamkniętym, udostępnianym wyłącznie nauczycielom i uczniom z wykorzystaniem ich kont szkolnych oraz Wydanie "e-me for all" (4all.e-me.edu.gr), które jest otwarte i bezpłatne dla wszystkich, którzy zarejestrują się do serwisu.

  Obecna wersja e-me (e-me.4all.eu) to europejskie wydanie "e-me for all".

  Został dostosowany w kontekście projektu PAFSE (Partnerstwa na rzecz edukacji naukowej).

Cechy

 • Profil

  Dostosuj swój profil

 • Kontakty

  Zarządzanie kontaktami (wyszukiwanie, dodawanie itp.)

 • Hives

  Tworzenie przestrzeni współpracy (hives). Komunikuj się w ulach poprzez posty na ścianie i komentarze.

 • e-me assignments

  Tworzenie i przydzielanie zadań członkom Hive

 • e-me blogs

  Tworzenie osobistych blogów i blogów Hive

 • e-me content

  Tworzenie interaktywnych obiektów edukacyjnych i interaktywnych zasobów edukacyjnych

 • Pliki

  Przechowywanie plików osobistych w chmurze

 • library label

  library description

 • e-portfolio

  Organizowanie i upowszechnianie osiągnięć uczniów i nauczycieli

 • Komunikacja

  Wykonuj połączenia wideo i wysyłaj w czasie rzeczywistym osobiste wiadomości do swoich kontaktów.

 • e-me bookmarks

  Stwórz swoją osobistą kolekcję zakładek do ulubionych stron internetowych

 • e-me notes

  Stwórz swój osobisty notatnik i udostępniaj notatki swoim kontaktom i ulom

 • e-me draw

  Create diagrams

 • e-me mindmaps

  Create mind maps

 • Photodentro LOR

  Twórz i udostępniaj swoje kalendarze do planowania i tworzenia harmonogramu pracy

 • Powiadomienia

  Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym od użytkowników Hives i aplikacji

 • sklep e-me

  Zainstaluj aplikacje, aby rozszerzyć funkcjonalność e-me

Możesz użyć e-me, aby:

 • edytuj swój profil publiczny, czyli swoją tożsamość w cyfrowym środowisku e-me,
 • spersonalizuj swoją przestrzeń roboczą i ustawienia wyglądu platformy,
 • twórz własną sieć społecznościową po wyszukaniu i dodaniu do swoich "kontaktów" innych użytkowników e-me, tj. kolegów z klasy, nauczycieli, współpracowników, partnerów, przyjaciół,
 • komunikuj się z osobami z Twojej listy kontaktów za pomocą wiadomości tekstowych (czat) lub połączeń wideo i audio
 • twórz własne hives, publiczne lub prywatne, czyli własne przestrzenie do wspóldzielenia pracy i podejmowania współpracy. Zapraszaj członków, dostosuj przestrzeń współpracy w każdym ulu i współdzielonych przestrzeniach plików, integruj aplikacje do współpracy, itp.
 • uczestnicz w ulu innych członków po zaakceptowaniu ich zaproszenia lub po wysłaniu im prośby o uczestnictwo, obserwuj hives publiczne na interesujące Cię tematy,
 • komunikuj się z wszystkimi członkami hive poprzez umieszczanie na ścianie hive swoich pomysłów, myśli, ogłoszeń lub poprzez komentowanie innych postów,
 • udostępniaj treści edukacyjne, ćwiczenia, interaktywne obiekty edukacyjne, linki, obrazy, filmy, pliki w różnych formatach za pośrednictwem ściany hive, korzystając z wielu funkcji edytora tekstu,
 • twórz, zarządaj i dostarczaj zadania uczniom, przesyłaj odpowiedzi, opinie, oceny i komentarze oraz monitoruj postępy w pracy nad zadaniami,
 • łatwo twórz własne interaktywne obiekty edukacyjne (H5P), takie jak interaktywne filmy lub prezentacje przedmiotowe, quizy, gry pamięciowe, i dziel się nimi z członkami publikując je na ścianie Hive, poprzez zadania albo blogi e-me
 • Przesyłaj, zapisuj i organizuj swoje pliki w ramach swojej osobistej przestrzeni do przechowywania plików w chmurze e-me, udostępniaj pliki kontaktom lub ulom. Jeśli chcesz, zachowaj je w synchronizacji z Twoim komputerem osobistym lub urządzeniem mobilnym.
 • używaj wspólnych plików tekstowych, które pozwalają wielu użytkownikom na jednoczesne pisanie i edytowanie tekstu,
 • twórz i prowadzać własne e-portfolio, czyli osobiste cyfrowe portfolio, gromadząc, dokumentując i prezentując wybrane, reprezentacyjne zadania i osiągnięcia,
 • użyj swojego osobistego bloga e-me, już wstępnie zainstalowanego w twojej przestrzeni roboczej, aby publikować i pokazywać swoją pracę i/lub aktywuj blog wspólnych dla członków hive, aby mogli oni publikować i pokazywać pracę zespołu,
 • twórz swoją osobistą kolekcją zakładek (urls) dla Twoich ulubionych stron,
 • twórz swój osobisty notatnik, aby pisać, organizować, zapisywać i dzielić się swoimi notatkami z osobami z listy kontaktów lub członkami hive,
 • twórz i przeprowadzaj sondaże dla członków hive,
 • twórz plan klasy, który symuluje klasę szkolną i umożliwi rozmieszczenie ławek i uczniów w klasie,
 • zainstaluj w e-me lub odinstaluj, jak chcesz, wszystkie dostępne aplikacje (aplikacje e-me) oferowane w "e-me store".

Instrukcja użytkowania

Aktualności i ogłoszenia

12/09/2022
 • e-me został zaktualizowany do wersji 3.1!

Kontakt z zespołem zarządzającym e-me

Dr Elina Megalou
Dyrektor Dyrekcji "Strategia i Cyfrowe Treści Edukacyjne" Dyrektor Generalny e-me
E-mail: megalou@cti.gr

Dimitris Giakoumakis
e-me Technical Manager
E-mail: dgiakoum@cti.gr

e-me Helpdesk

Instytut Technologii Komputerowej i Prasa "Diophantus" (CTI)

Dyrekcja ds. Strategii i Cyfrowych Treści Edukacyjnych
26-28 Mitropoleos Str., GR-10563, Ateny, Grecja

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu korzystania z e-me, lub w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących systemu operacyjnego e-me, prosimy o kontakt z Działem Pomocy e-me (komunikacja w języku angielskim) w następujący sposób:

 • Wyślij e-mail na adres support@e-me4all.eu, a jeśli nie jest to możliwe,
 • skontaktuj się z Działem Pomocy e-me dzwoniąc pod następujący numer telefonu, w godzinach/ dniach wsparcia:+302103350748 (pon.-pt., 10:00 - 15:00)